۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
آسیب های چکیده نویسی
منابع و مآخذ
ارجاع در منابع
عنوان مقاله
بدنه یا متن مقاله
اجزا مقاله علمی
منبع و مآخذ
نتیجه
کلید واژه
مقدمه
مراحل پژوهش
چکیده مقاله
متن مقاله