۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

 

اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سال 1400

 

 

علی حمیدی ( سردبیر)

فاطمه وطن خواه (مسئول کار گروه ژورنال کلاب)

فاطمه اکوان( مسئول کارگروه پروپوزال)

ابراهیم سلیمانی (مسئول کارگروه نانو)

مریم حسینی (مسئول کارگروه مدرسه پژوهشی)

 فاطمه تاج الدینی( مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی ها )

هدیه روشناس (دفتر دار)