۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
 

فاطمه انصاری

دبیر

فاطمه سیدی _فریبا ریِسی

شقایق ابراهیمی

کارگروه آموزش

مهشید موسوی _ فاطمه احمدی

حانیه کریم آبادی

کارگروه پژوهش

فاطمه والازادی _ زهرا اردشیری_ سروه خضرزاده

رضا افشارمنش

کارگروه تبلیغات و روابط عمومی

 

زانا محمدامین زاده

کارگروه انتشارات

فاطمه انصاری _ فرناز نجف پور_ام البنین آذری

حسین افشار

کارگروه فناوری