۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير

ردیف

نام و نام خانوادگی

         سمت

      محل خدمت

1

 

 خانم دکتر مریم سلیمی

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

معاونت تحقیقات و فناوری

2

 

آقای دکتر یوسف باغچقی          

هیئت علمی 

دانشکده پزشکی

 

3

آقای سلمان دانشی

هیئت علمی

دانشکده بهداشت

4

 

 آقای دکتر محمد جواد عباس زاده افشار

 

هیئت علمی

دانشکده پیراپزشکی

 

5

آقای دکتر علی رضا یوسفی

هیئت علمی

دانشکده بهداشت

6

خانم ندا دستیار

 

هیئت علمی 

دانشکده پرستاری و مامایی

7

خانم میترا سیدی نژاد

کارشناس کمیته تحقیقات

معاونت تحقیقات و فناوری

8

آقای محمد پورفریدونی

دبیر کمیته

دانشجو

9

آقای علی حمیدی

عضو کمیته

دانشجو

10

آقای امیرحسین مالکی نژاد

عضو کمیته

دانشجو

11

خانم ثنا آقازاده

عضو کمیته

دانشجو